Algemene leverings-, verkoop- en betalingsvoorwaarden per 1 januari 2020.

Definities
petitcadeau.nl is een online winkel voor geschenken en groothandelsartikelen voor de gehele body- en beautybranche.

Overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door klant van het aanbod op de website van petitcadeau.nl
Petit Cadeau par Jeannette is gerechtigd om aanvullende informatie te vragen indien zij hier nood aan heeft. Ook kan zij bestellingen weigeren. Indien een bestelling wordt geweigerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikelen/prijzen

Minimum orderbedrag per order € 20,00 exclusief 21 % BTW.
Alle artikelen worden vanaf 25 stuks verkocht, tenzij anders aangegeven. De kaartjes bij de verpakte artikelen zijn standaard bedrukt met tekst :”Prettige Feestdagen” Op verzoek zijn blanco kaartjes leverbaar.
De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, exclusief 21% BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Aan het einde van de bestelling, vóór het sluiten van de overeenkomst, wordt de totaalprijs incl. verzendkosten en BTW via onze website kenbaar gemaakt.
Levering zolang de voorraad strekt.

Verzendkosten
De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen € 6,99 voor bestellingen t/m € 200,- netto. Bestellingen boven dit bedrag worden franco geleverd.

Voor België, Luxemburg en Duitsland  tot 10 kg is dit € 10,99,-. Andere landen op aanvraag.
Petit Cadeau par Jeannette kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Betalingen
Betaling geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven in het laatste deel van het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.
Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling is mogelijk door:

a) iDeal: Indien klant internet-bankiert bij een van de banken aangesloten op het iDeal netwerk, kan klant via de website van Petit Cadeau par Jeannette op een veilige manier elektronisch de betaling van klants bestelling regelen.

b).Vooruitbetaling: Klant wenst vooraf te betalen middels een bankoverschrijving, order wordt dan pas verzendklaar gemaakt na ontvangst van het gehele orderbedrag inclusief de BTW en/of de verzendkosten.Het bedrag dient binnen 5 dagen na orderdatum door Petit Cadeau par Jeannette te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.

Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen 8 dagen na factuurdatum.
De klant geeft Petit Cadeau par Jeannette toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Petit Cadeau par Jeannette.

Levering
Levering van bestelde goederen is te allen tijde en slechts na ontvangst van het totaal verschuldigde factuurbedrag. Zendingen worden bij de klant aangeboden door DHL. KLant ontvangt van DHL een track&trace-code zodat het pakket is te volgen.Orders worden doorgaans binnen 1 werkdag verwerkt,tenzij anders aangegeven tijdens het plaatsen van uw bestelling. De zending wordt bij 'niet thuis' aangeboden bij de buren. Indien u dit niet wenst, dan kunt u dit bij het bestellen aangeven bij 'Opmerkingen'. Voor levertijden geldt: mits goederen voorradig zijn. (Petit Cadeau par Jeannette streeft ernaar om alle producten voldoende voorradig te houden). Indien een product niet voorradig is, wordt de klant middels een email of per telefoon hiervan op de hoogte gesteld alsook de verwachtte levertijd.

Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen 24 uur nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Petit Cadeau par Jeannette zal in dat geval, indien toepasselijk, voor terugbetaling zorg dragen.
Afwijkingen in kleur-, type-, tekstvermelding en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Petit Cadeau par Jeannette verschuldigd is, heeft voldaan.

Ruilen van Artikelen
Wij doen er alles aan om via onze website en/of brochure zo uitgebreid mogelijk te informeren over onze artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild/geretourneerd worden. De retourkosten voor ruiling zoals verzendkosten, inclusief eventuele verpakkingsmaterialen, zijn voor klants rekening. U heeft de mogelijkheid om via onze website direct of op een later tijdstip vervangende artikelen te bestellen.
Artikelen, die u via petitcadeau.nl heeft gekocht, kunnen slecht met inachtneming van onderstaande regels worden geruild en/of retour genomen -- - Deze artikelen binnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden via info@petitcadeau.nl of telefonisch gemeld. Na aanmelding van uw ruiling ontvangt u per e-mail informatie over de te volgen procedure als bijv. verpakken en de wijze van retourneren.
- De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van de eventuele extra verpakkingen en dus wederverkoop zijn voor Petit Cadeau par Jeannette.
- De artikelen, welke voor ruiling aangemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons teruggezonden zijn. Petit Cadeau par Jeannette accepteert uitsluitend ruilingen die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn.
Ruilingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.
Het kosteloos en/of onvoldoende gefrankeerd en/of zonder schriftelijke melding EN akkoord aan en van Petit Cadeau de Jeannette retour sturen van goederen naar Petit Cadeau par Jeannette worden ten alle tijden geweigerd en zullen dus retour (op kosten van klant) naar klant gaan.
Uw retourzending zal na aanmelding én na ontvangst van de goederen per e-mail bevestigd worden. Het bedrag van de retourzending (incl. de verzendkosten)  zal door ons worden geretourneerd binnen 14 dagen.

Klachten
Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling
Petit Cadeau par Jeannette doet er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van klants bestelling dient klant de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn conform klants bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient klant dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. telefonisch contact (op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur) met Petit Cadeau par Jeannette op te nemen of een e-mail sturen aan info@petitcadeau.nl
Mocht de geboden oplossing niet aan klants verwachting voldoen dan kan klant de volledige bestelling binnen 14 dagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen zoals bij artikel RUILEN VAN ARTIKELEN beschreven.

Algemene en/of overige klacht(en)
Indien klant een niet hier nader omschreven klacht heeft, kan hij zich altijd wenden tot info@petitcadeau.nl of tijdens kantooruren (9:00-17:00) zich melden en zijn klacht kenbaar maken. Petit Cadeau par Jeannette streeft naar een volle klanten tevredenheid en zal alles doen in haar macht om de klant een passende oplossing te bieden. Mocht er desondanks toch nog een onoverkomelijk geschil blijven, zie punt Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Annuleren van bestellingen
Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden of doorgestuurd naar ons magazijn, binnen 48 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken de klant daartoe een e-mail te sturen aan info@petitcadeau.nl
De orderannulering zal klant per e-mail bevestigd worden. Zodra het verzoek tot annulering door Petit Cadeau par Jeannette bevestigd is, mag klant deze als ontvangen beschouwen. Indien klant de geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Petit Cadeau par Jeannette het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen, Petit Cadeau par Jeannette zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorg dragen.

Bestellingen / communicaties
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Petit Cadeau par Jeannette, dan wel tussen Petit Cadeau par Jeannette en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Petit Cadeau par Jeannette, is Petit Cadeau par Jeannette niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Petit Cadeau par Jeannette.

Overmacht
Petit Cadeau par Jeannette heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Petit Cadeau par Jeannette gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Het kan voorkomen dat klant niet tevreden bent over producten of diensten van Petit Cadeau par Jeannette. Klant dient dan zo snel mogelijk contact met Petit Cadeau par Jeannette op te nemen, bij voorkeur per e-mail via: info@petitcadeau.nl Uiterlijk binnen 30 dagen zal Petit Cadeau par Jeannette op klants klacht reageren.
Indien een geschil niet redelijkerwijs valt te op te lossen, is een gerechtelijke uitspraak nodig. Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Privacyreglement
Petit Cadeau par Jeannette respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die klant Petit Cadeau par Jeannette haar verstrekt vertrouwelijk wordt behandelt. Petit Cadeau par Jeannette gebruikt klants gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk te laten verlopen. Voor het overige zal Petit Cadeau par Jeannette uitsluitend klants gegevens gebruiken met klants toestemming. Petit Cadeau par Jeannette zal klants persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of kosteloos in gebruik laten nemen. Uitzondering is dat Petit Cadeau par Jeannette deze persoonlijke gegevens aan derden zal overhandigen die zijn betrokken met het uitvoeren van klants bestelling.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van Petit Cadeau par Jeannette haar klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hard copy zonder schriftelijke toestemming van Petit Cadeau par Jeannette. Het is niet toegestaan deze site te framen. Petit Cadeau par Jeannette acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site. Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van , tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Petit Cadeau par Jeannette is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Opmerkingen en/of vragen
Indien er na het lezen van de voorwaarden van Petit Cadeau par Jeannette nog vragen en.of opmerkingen zijn, stelt Petit Cadeau par Jeannette het erg op prijs om dit te vernemen. Onderstaande bedrijfsgegevens van Petit Cadeau par Jeannette geven ruime mogelijkheden om contact te leggen.

Petit Cadeau par Jeannette 
Dorpsstraat 35, 4845 CC Wagenberg

tel.+31-76-593 4661

info@petitcadeau.nl  

 BTW -ID. NL001674437B60
 KvK18057788

 IBAN :  NL19 INGB 0008 6000 86  BIC : INGBNL2A


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Petit Cadeau par Jeannette